اسباب امراض نفسانی
12 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

اسباب امراض نفسانی
مشق اخلاق در بیان سبب های امراض نفسانی:
به نقل از مرحوم علامه ملا احمد نراقی نوّر الله مرقد الشریف در کتاب گرانسنگ معراج السعاده:
و اما اسباب امراض نفسانيه و انحراف اخلاق از حد اعتدال، بر سه قسم است:
يا نفسانى است، يا خارجى، يا جسمى.
و اسباب نفسانيه آن است كه: 
در ابتداى فطرت از براى آدمى حاصل باشد. مثل آنكه قوه ادراك او ضعيف باشد، يا در او قوه شهوت اصلا نباشد.
و اسباب خارجيه آن است كه: 
به سبب عوارض خارجيه حاصل شده باشد. مثل اينكه با بدان نشسته، يا حكايات ايشان را شنيده، و ميل و شوق به آنها نموده و پيروى و متابعت كرده و مرتكب اعمال ناشايست گشته تا آنكه ملكه او شده.
و اسباب جسمانيه آن است كه:
 به سبب ناخوشى و مرض، در بدن صفات بد حاصل شده باشد، همچنان كه مشاهده می ‏شود كه به سبب بعضى از امراض، آدمى را كج خلقى به هم می رسد، يا ضعف و «فتور:سستی» در قوه شهويه پيدا می ‏گردد.
علی محمد مظفری