لطیفه کار کردن شکم و ...
15 بازدید
موضوع: تبلیغ
لطیفه کار کردن شکم و ...

مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب خزائن لطیفه را نقل فرموده که آن را به شعر نیز در آورده است:

روزى مجمعى آراسته شد و در آن جمعى نشسته يكى از آنان بر صدر نشسته آغاز نصيحت و موعظه كرد در اثناى گفتگو گفت كه بجان آمدم از بسكه زحمت كشيدم و كار كردم و شكم خورد.
يكى از حاضرين كه در صف نعال نشسته بود گفت مخدوما حالا مدتى امر را برعكس گذشته كنيد گفت چكنم؟ گفت شكم كار كند و شما بخوريد

شعر:
              كرد يكى روز شكايت چنين                   پير كهن سال بنزد قرين‏
              كاى به جهان همدم و دمساز من            گوش نما درد دلى را ز من‏
              مدت هفتاد ز عمرم برفت                    كار من از بهر شكم اى شگفت‏
              هر چه خورد هيچ ندارد حساب              بيشتر هر روز نمايد شتاب‏
              چاره من كن ز سر دوستى                    بر بدنم مانده رگ و پوستى‏
              داد جوابش كه نموده ستم                    مدت هفتاد تو را اين شكم» 
              چاره كار تو بود دست من                   اى كه توئى همدم و پيوست من‏
              تا به كنون نوبت تو بود كار                 او خورد و خوش بزيد روزگار
              حال شكم كار كند پيچ پيچ                  میخور و در خويش منه غصه هيچ‏
علی محمد مظفری