15 عضو حرام از حیوان حلال گوشت
26 بازدید
موضوع: فقه و اصول

پانزده عضو حرام از حیوان حلال گوشت

با شرط ذبح شرعی حیوان حلال گوشت،15 عضو آن حرام می باشد:

1-خون 2- فضله 3- نری 4- فَرْج 5- بچه دان 6- غُدَد که آن را دشول می گویند. 7- تخم که آن را دنبلان می گویند. 8- چیزی که در مغز کلّه است و به شکل نخود می باشد 9- مغز حرام که در میان تیرۀ پشت است. 10- پی که در دو طرف تیرۀ پشت است 11- زهره دان 12-سپرز (طحال) 13-بول دان (مثانه) 14-حدقۀ چشم 15- چیزی که در میان سُم است و به آن ذات الاشاجع می گویند

علی محمد مظفری