شوخی نحوی و فلان بر فلان...
25 بازدید
موضوع: تبلیغ

شوخی نحوی و فلان بر فلان...

علی محمد مظفری

مرحوم علامه ملا احمد نراقی نوّر الله مرقده الشریف در حکایت عیادت یک نحوی از بیمار آورده اند: روى أنَّه جاء نحوىّ ليعود مريضاً .(استاد نحوی به عیادت بیماری رفت)فطرق بابه فخرج ولده (فرزند مریض بیرون آمد)فقال(استاد نحو گفت): كيف حال أبيك؟ فقال:

يا عمَّ و رمت قدميه فقال: لا تلحن و قل:

« قدماه»

 ثمَّ قال: ماذا؟

قال: وصل الورم ركبتاه(ورم به زانو هایش رسیده)

 قال(استاد نحو): لا تلحن، وقل:

ركبتيه

 ثمَّ قال: ماذا؟ قال:

أدخل اللّه القدمين والركبتين على بطن عيالك و عيال سيبويه و نفطويه و جحشويه...