تعریف حسد،غیرت،غبطه در علم اخلاق
28 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

تعریف حسد،غیرت،غبطه در علم اخلاق

علی محمد مظفری

مرحوم علامه ملا محمد مهدی نراقی در کتاب شریف «جامع السعادات» در تمایز مفهومی این الفاظ(حسد،غیرت،غبطه) می فرمایند:

الحسد و هو تمنی زوال نعم اللّه تعالی عن أخیک المسلم مما له فیه صلاح، فإن لم ترد زوالها عنه و لکن ترید لنفسک مثلها فهو (غبطة) و منافسة، فإن لم یکن له فیها صلاح و أردت زوالها عنه فهو (غیرة).

حسد، آرزوی زوال نعمت از برادر مسلمان است از نعمتهائی که صلاح او باشد. امّا اگر زوال نعمت را از او نخواهد بلکه مثل آن را برای خود بخواهد «غبطه و منافسه» است. و اگر زوال چیزی را از کسی بخواهد که صلاح او نیست آن را «غیرت» خوانند.