زیارت شاه عبدالعظیم مانند زیارت الحسین
30 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

زیارت شاه عبدالعظیم مانند زیارت الحسین

مرحوم ابن قولویه در کتاب شریف کامل الزیارت آورده اند برخی از مردم ری(شاه عبدالعظیم خودمان) بر امام عسگری سلام الله علیه وارد شدند.

حضرت سوال کردند:کجا بودید؟آن اهالی عرض کردند:زُرْتُ الْحُسَینَ بْنَ عَلِی سلام الله علیه به زیارت سید الشهدا رفته بودیم.

حضرت امام حسن عسگری در اینجا فرمودند:

 فَقَالَ أَمَا إِنَّک لَوْ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظِیمِ عِنْدَکمْ لَکنْتَ کمَنْ زَارَ الْحُسَینَ سلام الله علیه.

منبع:

ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، 1جلد، دار المرتضویة - نجف اشرف، چاپ: اول، 1356ش.ص324