«سب و غیبت» و نسبت آن در مکاسب محرمه
49 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

«سب و غیبت» و نسبت آن در مکاسب محرمه

علی محمد مظفری

یعتبر فیه(در سب) قصد الإهانة و النقص فالنسبة بینه(بین سب) و بین الغیبةعموم و خصوص من وجه و الظاهر تعدد العقاب فی مادة الاجتماع لأن مجرد ذکر الشخص بما یکرهه لو سمعه و لو لغیر قصد الإهانة غیبة محرمة و الإهانة محرم آخر.

وجه افتراق:

تارتاً شخص حاضر است و قصد اهانت و نقص وجود دارد(سب)

تارتاً شخص غایب است اما حرفی که زده شده مصداق سب نیست(غیبت)

وجه اشتراک: توهین که مصداق سب است به شخص غائب

لذا در ماده اشتراک:(سبّ غائب)، تعدد عقاب وجود دارد یک عقاب برای سب و یک عقاب برای غیبت

منبع:

دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - القدیمة)، 3 جلد، منشورات دار الذخائر، قم - ایران، اول، 1411 ه‍ ق،ج1،ص126