مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی محمد
نام خانوادگی:مظفری
نخصص ها:تبلیغ ، علوم قرآنی ، اقتصاد

زندگی نامه