سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه نراق 
محقق 
1386/01/01 
ادامه دارد 
پژوهشی 
همکاری 
گروه تبلیغی سفیر قم 
همکار 
 
ادامه دارد 
اجرایی تبلیغی 
همکاری 
موسسه فرهنگی و علوم قرآنی کربلایی کاظم قم 
علمی 
1393/01/01 
1395/01/01 
علمی- پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه قم مجله علمی پژوهشی مبلغان معاونت تبلیغ 
پژوهشگر 
1390/01/01 
ادامه دارد 
پژوهشی و تحقیقی 
تدریس 
فرهنگسرای قرآن و عترت استان زنجان 
مدرس 
1392/04/05 
1393/01/01 
علوم قرآنی 
تدریس 
آموزش و پرورش قم 
مدرس 
1393/01/01 
1395/01/01 
علوم و معارف اسلامی 
همکاری 
ستاد اقامه نماز 
عضو 
1394/06/15 
ادامه دارد 
پژوهشی 
تدریس 
حوزه های علمیه  
تدریس 
1393/01/01 
1395/01/01 
دروس تخصصی 
تدریس 
حوزه علمیه 
استاد  
1397/01/01 
ادامه دارد 
ادبیات عرب،روانشناسی،مدیریت... 
همکاری 
مرکز نخبگان حوزه های علمیه 
عضو مرکز نخبگان حوزه های علمیه 
1398/01/01 
ادامه دارد 
مرکز نخبگان حوزه های علمیه